Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

my, umělci Národního divadla Brno jsme přijeli sem do Poslanecké sněmovny ČR, abychom i zde dali najevo svou nespokojenost. Není to ani půl roku, kdy jsme byli nuceni vytáhnout do boje za zachování Janáčkovy op...ery a protestovat proti 20 % škrtům v rozpočtu kulturních institucí města Brna. Náš apel byl nakonec částečně vyslyšen a Janáčkova opera Národního divadla Brno po demonstraci více než tisíce lidí unikla „přerušení provozu“. Příspěvkovým organizacím města Brna – tj. divadlům, galeriím, knihovnám a domovům důchodců –  se pokrátil rozpočet nakonec diferencovaně od 5% do 20 %, ale přesto tyto škrty hluboko zasáhly do chodu těchto institucí.
Petici proti dočasnému uzavření Janáčkovy opery NDB podepsalo během měsíce skoro 30 tisíc lidí (mezi nimi i umělci světových renomovaných jmen). Tuto petici (24 tis. podpisů v papírové formě a 6 tis. podpisů v elektronické formě) vám přivážíme jako důkaz, že občanům ČR není jedno, že se kultura dostává na absolutní okraj zájmu politiků. Vedení města Brna v čele s primátorem Romanem Onderkou přesto zcela ignorovalo další požadavky občanů v petici vznesené, mj. na odvolání Daniela Dvořáka z funkce ředitele NDB, který přes mnohá manažerská selhání a morální pochybení stále setrvává v této funkci.
Od našeho protestu neuplynulo ani půl roku. V katastrofálně a dlouhodobě podfinancovaných divadlech se dále snižují platy už tak hluboko podprůměrné a propouštějí se zaměstnanci. Umělci s vysokoškolským vzděláním a mnohaletou praxí mají mnohdy gáže pohybující se kolem 15 000 korun měsíčně. A opět slyšíme o nepřekonatelných problémech operních divadel i v jiných regionech - k provozu pod hranicí únosnosti jsou donucena další operní divadla –  Ústí nad Labem, Opava, České Budějovice.
Vážení poslanci, žádáme proto naléhavě o otevření debaty o tom, jak zachránit a podpořit kulturu mimo hlavní město, především o možnostech vícezdrojového financování, eventuálně o kategorizaci divadel – tzn. o vytvoření základních parametrů pro fungování regionální kultury, jak je známe z okolních zemí EU.  Zdá se nám, že naprosto chybí  vůle a ochota politické scény se tímto problémem jakkoli zabývat. Přitom se o této problematice hovoří desetiletí a stále bezvýsledně. Je neudržitelné, aby významné kulturní instituce, mnohdy s více než stoletou tradicí, byly kvůli nepromyšleným a porevolučně rychlým krokům i nadále závislé jen na jednom finančním zdroji. Pokud se pak tento zdroj (většinou zřizovatel) rozhodne z jakéhokoliv důvodu finance neposkytovat (v případě brněnské opery byla důvodem stavba nových retenčních nádrží odpadních vod a nikoli krize), je pak šokující, s jakou lehkostí lze zničit něco, co zde celé generace našich předků pracně a s láskou budovaly a co patří ke kulturním hodnotám celého národa.


V Brně 12. 3. 2012                                                
za petiční výbor PhDr. Hana Procházková  

Odborové svazy Národního divadla Brno

Ing. Jana Bohuňovská
Náměstkyně primátora MMB

Vážená paní náměstkyně,

odbory NDB opakovaně žádají zřizovatele o nezávislý externí audit hospodaření Národního divadla Brno. Již vloni na jaře nám v tomto nebylo vyhověno, i když jsme upozorňovali na mnohá nestandardní počínání vedení NDB. Poté, co zpracoval bývalý ekonomický náměstek René Adámek zprávu o h...ospodaření NDB, která byla určena dozorčí radě divadla, byla tato dozorčí rada zrušena. Způsob kontroly auditu a jeho neuvěřitelně dlouhá doba trvání (  tři čtvrtě roku), a také to, že ho zpracovali magistrátní úředníci, v nás nevzbuzuje důvěru, že došlo k maximální objektivitě. Plýtvání veřejnými prostředky dle našeho názoru  kontrola neposuzovala, ale zabývala se jen  formální stránkou věci a dodržováním  vnitřních směrnic a předpisů. Z tohoto vyplývá, že informace o nakládání s veřejnými prostředky mohou být značně zkreslené a nepodávají reálný obraz o hospodaření NDB.

Unie profesionálních zpěváků
Odborová asociace divadelníků
Unie orchestrálních hudebníků
V Brně, 3.5.2012Vážení spoluobčané, milí Brňané!

 

My, umělci Janáčkovy opery jsme tímto protestním pochodem přišli protestovat proti

- navrhovanému přerušení téměř stotřicetileté kontinuity operního provozu v Brně a z toho vyplývající faktické likvidaci souboru Janáčkovy opery

 

- žádáme představitele města, aby vyvolali seriózní a odbornou diskusi o koncepčním řešení obtížné situace dlouhodobě finančně utlumovaných brněnských kulturních institucí

- apelujeme na vedení města, aby zodpovědně zvážilo únosnost dalšího setrvávání Daniela Dvořáka ve funkci ředitele NDB – mimo jiná zjevná manažerská selhání a naprostou ztrátu důvěry zaměstnanců – sám likvidaci Janáčkovy opery jako největšího souboru jemu svěřené instituce navrhl

Přišli jsme sem za vámi, protože máme pocit, že se za zavřenými dveřmi jedná o nás bez nás.

Prosíme abyste nás podpořili v  našem snažení zachovat kulturní dědictví, které nám minulé generace zanechaly.

Dámy a pánové, podepište – prosíme - petiční archy, kteří mají zde přítomní naši kolegové a připojte se k našemu protestu.

 

Brno 19.10.2011                 Umělci Janáčkovy opery

 

                Odborové svazy, umělci i ostatní zaměstnanci Národního divadla Brno žádají zřizovatele, aby neprodleně informoval veřejnost a zaměstnance NDB o své koncepci uplatňování škrtů a z toho plynoucí případné další propouštění zaměstnanců. I když jsou mlhavá stanoviska odpovědných představitelů divadla i vedení města Brna velmi nekonkrétní a tazatele odkazují k čekání na oficiální rozhodnutí, ředitel NDB Dvořák bez varování a jakékoli vnitrodivadelní diskuse již propustil 51 zaměstnanců!

Mnoho indicií a polooficiálních vyjádření vzbuzují obavy, že nejvyšší vedení města a ředitel Dvořák v souvislosti s plánovaným snížením provozní dotace a pod záminkou rekonstrukce budovy Janáčkova divadla připravují zastavení činnosti souboru Janáčkovy opery až na sedm měsíců. Tento nesystémový krok by i v případě proklamovaného budoucího znovuobnovení operního provozu znamenal nevratné poškození umělecké úrovně Janáčkovy opery a vzhledem k dohodnutým zahraničním i koprodukčním smlouvám také ztrátu dobrého jména Národního divadla Brno a tím i poškození reputace města Brna jako zřizovatele.

Apelujeme na Vás, jako zvolené zástupce občanů, abyste zabránili nezodpovědnému přerušení téměř stotřicetileté kontinuity operního provozu ve druhém největším městě České republiky!  Nebráníme se odborné diskusi o racionalizaci provozu dlouhodobě podfinancovaných kulturních institucí, které město Brno zřizuje. Není však přece možné, aby politická reprezentace, jíž byla svěřena správa města na jedno či dvě volební období, svévolně a nevratně změnila kulturní mapu Brna, kterou předchozí generace po mnoho desetiletí budovaly.

 

 Brno 11.10.2011 Zaměstnanci NDB